Informacja - RODO

1. Administratorem danych jest dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąbinie
numer telefonu 24 / 2771029
2. Inspektorem danych jest Pan Andrzej Dzikowski
adres e- mail : andrzejdzikowski @ wp.pl
3. Celem przetwarzania danych jest realizacja zadań ustawowych i statutowych szkoły ( podstawa prawna : prawo oświatowe, system informacji oświatowej, Karta Nauczyciela ).
4. Odbiorcą danych są upoważnieni pracownicy oraz przedsiębiorstwa z którymi zawarto umowy powierzenia.
5. Okres przechowywania danych :
• Dane uczniów przechowywane będą przez cały proces edukacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
• Dane pracowników przechowywane będą zgodnie z aktualnymi przepisami.
• Dane kandydatów do pracy przechowywane są przez okres 3 miesięcy po tym okresie niszczone.
6. Podmiotowi danych przysługuje wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
7. Podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do danych w sekretariacie szkoły w godzinach 8 00 – 14 00 .