Od marca do maja uczniowie klas III ze Szkoły Podstawowej w Gąbinie uczestniczyli w ogólnopolskim programie, który zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych zajęciach sportowych z zakresu nauki pływania

 

Główne cele programu:

-upowszechnienie aktywności fizycznej dzieci,

-nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania,

-profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy,

-wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej poprzez objęcie programem w szczególności uczniów, zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma pływalni,

-edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Dzieci bardzo chętnie korzystały z tej formy spędzania pozaszkolnego czasu. Zajęcia na basenie były przyjemnością, ale i nauką bardzo ważnej umiejętności, jaką jest pływanie.