Funkcję pedagoga szkolnego pełni pani Marlena Kowalska. Pracuje w sali nr 1 ( Budynek D - II piętro).

Godziny pracy pedagoga szkolnego

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
  8:00 - 14:30 
  7:45 - 13:30 
 8:00 - 14:30 
  8:00 - 13:30 
  7:45 - 12:30 

PODSTAWOWE ZADANIA PEDAGOGA

I Zadania ogólnowychowawcze

 1. Dokonywanie semestralnej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
  2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów.
  3. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców – udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych
  (w rodzinach i w życiu szkolnym).
  4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole.

II Profilaktyka wychowawcza

 1. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych wśród dzieci;
  - zachęta do świadomego stawania się dobrym człowiekiem, dobrym kolegą
  ( pogadanki na lekcjach wychowawczych, stałe rozmowy z uczniami) – lekcje stylu w klasach VI i lekcje kultury w klasach III;

- kształtowanie odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka ( pogadanki na lekcjach wychowawczych, spotkanie z seksuologiem);

- eliminacja przemocy wśród uczniów.

 1. Poznanie dziecka i rozpoznanie jego warunków życia i nauki.
  a) objęcie uczniów mających lub sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – wychowawczego różnymi formami pomocy:

- zajęcia korekcyjno- kompensacyjne;

- organizacja zespołów pomocy koleżeńskiej;

- kontakt i współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną;

- kontakt i współpraca z instytucjami współpracującymi ze szkołą (Kuratorem Sądowym, Sądem Rodzinnym, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Policją);

 1. b) pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych dzieci i ich problemów szkolnych.
 2. Opieka nad uczniami wymagającymi szczególnej pomocy.
  a) Współpraca z nauczycielami i wychowawcami w sprawach uczniów sprawiającymi trudności wychowawcze,
 3. b) Kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji,
 4. c) Współpraca z organizacjami szkolnymi i pozaszkolnymi w zakresie wspólnego oddziaływania na uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej,
 5. d) Opracowanie opinii na temat uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy,
 6. e) Rozpoznawanie warunków życia, spędzaniu czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki
 7. Realizacja programów profilaktyczno - wychowawczych.

III Praca korekcyjno – kompensacyjna

 1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną
 2. Organizowanie i prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i rewalidacyjnych.
 3. Współpraca z nauczycielami w zakresie określania trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 4. Prowadzenie obserwacji przebiegu rozwoju psychicznego dzieci.

IV Pomoc materialna

 1. Dbanie o zapewnienie bezpłatnego dożywiania uczniom z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i współpraca z MOPS w Gąbinie.
 2. Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.
 3. Organizowanie pomocy materialnej, opieki dla uczniów z rodzin wielodzietnych, zaniedbanych środowisko.

V Organizacja własnej pracy

 1. Stałą współpraca z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, SU, pielęgniarką w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.
  2. Stałą współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną, organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.
  3. Kontakty z rodzicami i uczniami w celu rozwiązywania problemów.
  4. Prowadzenie dokumentacji.