Stołówka szkolna wydaje obiady codziennie od godz. 11.30 do godz. 13.00 Uczniowie mają możliwość wykupienia porcji obiadowych u intendenta w Szkole Podstawowej - pani Danuty Żółtowskiej. Na obiad można dokonać zapisu już 2 września br. - wejście  - BUDYNEK B (parter).

Istnieje również możliwość uzyskania obiadów bezpłatnych (po złożeniu odpowiednich dokumentów w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej).

 

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARII KONOPNICKIEJ W GĄBINIE

I PODSTAWA PRAWNA:

 1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów z 2003 r.(Dz. U. z 2003r. nr 13,poz. 133).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69).

II POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników kuchni szkolnej dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej w Gąbinie.
 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych w godzinach 11:30 – 13:00.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, wywieszone są na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej.
 4.  Aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej ( w tym wysokość opłat za posiłki) wywieszone są na tablicy informacyjnej przy stołówce i świetlicy szkolnej.
 5. O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąbinie.

III UPRAWNIENIA DO KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ.

 1. Do korzystania ze stołówki szkolnej uprawnieni są:

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Gąbinie wnoszący opłaty indywidualne,

- uczniowie Szkoły Podstawowej w Gąbinie których dożywianie dofinansowuje Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gąbinie oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczawinie Kościelnym,

- nauczyciele i pracownicy zatrudnieni w Szkole Podstawowej w Gąbinie.

 1. Zapisy na obiady odbywają się na początku lub w trakcie roku szkolnego, poprzez wniesienie opłaty za wyżywienie u intendenta szkoły.

IV ODPŁATNOŚĆ ZA OBIADY.

 1. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie dwudaniowego obiadu.
 2. Koszt obiadów na dany miesiąc zamieszczony jest na tablicy informacyjnej przy stołówce szkolnej.
 3. Opłaty przyjmuje intendent ds. żywienia p. Danuta Żółtowska od poniedziałku do piątku w godzinach od 7: 45 do 9:00 w terminie do 15 każdego miesiąca.
 4. Absencję ucznia korzystającego z posiłków należy zgłosić w pierwszym dniu choroby osobiście lub telefonicznie pod nr 24 2772513 intendentowi. Koszty obiadu w dniu zgłoszenia nie są zwracane. Zwrot dotyczy kolejnych dni nieobecności. Tylko na tej podstawie nadpłata może być zaliczona na poczet opłaty na następny miesiąc.
 5. Sytuacje losowe lub nieplanowany wyjazd na wycieczkę szkolną zgłasza uczeń korzystający z dożywiania – powstała nadpłata traktowana jest na poczet opłaty na następny miesiąc.
 6. Uczeń wpłacający pieniądze za obiady jest zobowiązany poinformować intendenta o planowanych wycieczkach ,– intendent odlicza te dni i na tej podstawie uczeń płaci kwotę pomniejszoną o dni planowanej nieobecności.
 7. Uczeń wpłacający pieniądze za obiady otrzymuje od intendenta dowód wpłaty w postaci odcinka kwitariusza z numerem seryjnym.
 8. Cena jednego obiadu dla uczniów obejmuje koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku – koszt wsadu do kotła.
 9. Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużywanych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania kuchni w przeliczeniu na jeden obiad.
 10. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z miesięcznym wyprzedzeniem.

V ZASADY ZACHOWANIA W STOŁÓWCE:

 1. Kulturalne zachowanie jest podstawową zasadą obowiązującą uczniów.
 2. Uczniów korzystających  z dożywiania obowiązuje ustawienie się w kolejce.
 3. Zabrania się niekulturalnego przepychania i zajmowania koleżankom i kolegom kolejki po drugie dania.
 4. W kolejce po drugie danie uczniowie klas pierwszych są przepuszczani poza kolejnością.
 5. Osobom nie korzystającym z dożywiania zakazuje się wstępu na stołówkę podczas długiej przerwy obiadowej.
 6. W stołówce obowiązuje cisza.
 7. Osoby korzystające ze stołówki szkolnej mają obowiązek kulturalnego zachowania się w stosunku do personelu kuchni i obsługi.
 8. Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.
 9. Zabrania się wstępu osobom w okryciu wierzchnim ( kurtka).
 10.   Zabrania się wnoszenia wszelkich sztućców, naczyń i środków spożywczych na teren stołówki.
 11.   Sztućce i naczynia mają być używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 12.   Naczynia po spożyciu posiłku odnosi uczeń do okienka zwrotu.
 13.  Nadzór w trakcie spożywania posiłków pełni wychowawca świetlicy lub wyznaczona osoba (woźna,  intendent).
 14.  Za szkody spowodowane przez ucznia na stołówce szkolnej odpowiada on sam, za straty materialne rodzice ucznia.
 15.  Wulgaryzmy, niestosowne zachowanie, utrudnianie innym spożywania posiłku, przemoc słowna i  fizyczna są podstawą do wyproszenia ucznia ze stołówki.

Za rażące naruszanie regulaminu uczeń może nie nabyć prawa do spożywania posiłków na stołówce szkolnej w kolejnym miesiącu.