ZEWNĘTRZNE PROGRAMY I PROJEKTY EDUKACYJNE REALIZOWANE W SZKOLE:

 •  „Samorząd Gąbina indywidualizacji sprzyja” –  pozalekcyjne zajęcia edukacyjne i wychowawczo-profilaktyczne.
 •  „Cyfrowa Szkoła”.
 •  „Dzieciaki i robaki, czyli entomologia na wesoło”.
 •  „Szkolne uwarunkowania efektywności kształcenia”.
 •  „Klub Bezpiecznego Puchatka” - klasy I
 •  „Owoce w szkole”
 •  „Szklanka mleka”.
 •  „Trzymaj formę”.
 •  „Planeta Energii”.

Projekt "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"
WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ  DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE


Od 1 września br. będzie realizowany w naszej szkole projekt pod nazwą:
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
"Moja przyszłość".

O Projekcie

    Jest to  projekt Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projek przeprowadzi w partnerstwieSamorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 

    Partnerzy  - szkoły biorące udział w projekcie - są zobowiązane do zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie.
    Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach tj. od września 2014 r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:
 - zajęcia z nauki języka obcego (j. angielski);
- zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
 - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

   Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z klas IV - VI oraz gimnazjów.

    Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

    Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest to, że zajęcia prowadzone są w  sposób  twórczy, nowatorski.  Kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażują uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dla około 600 grup projektowych, podczas których wsparcie otrzyma około 9000 dziewcząt i chłopców.

    Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, w której realizowany jest Projekt. Każda grupa projektowa liczy nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób. 

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Linki:

Regulamin naboru uczniów do projektu

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu

******************************************************************************************************************************************************

"The story of Santa Claus" – Historia Mikołaja.

      W dniu 9 grudnia 2014r. uczniowie naszej szkoły, którzy  uczestniczą  w pozalekcyjnych zajęciach z projektu unijnego: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- ,,Moja przyszłość” wystawili w sali gimnastycznej przedstawienie w języku angielskim pt. „The story of Santa Claus” – Historia Mikołaja.  Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność  w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy. Publiczność mogła uczestniczyć w przedstawieniu o historii Mikołaja i jego żony Pani Mikołajowej.  Całość spektaklu, pokazująca scenki z życia Mikołaja przeplatana była świątecznymi piosenkami. Zaangażowani uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Te rozkwitające młode talenty aktorskie doceniła zgromadzona publiczność, którą  tym razem stanowiły również zaproszone przedszkolaki z przedszkola w Gąbinie.

Tekst: M. Puternicka

Foto: I. Majewska

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA BARWNEJ GALERII ZDJĘĆ Z PRZEDSTAWIENIA

PROGRAM „Bezpieczna +”.

     Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu „Bezpieczna+”, który nasza szkoła będzie realizowała do końca tego roku kalendarzowego.
 

     Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.


     Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

 • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
 • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
 • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
 • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.


     Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół. „Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

      Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

     Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa.

Źródło: www.men.gov.pl

To rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych na zajęciach. Kluczowym celem programu jest etap realizacji, w trakcie którego szkoły uczestniczące w programie będą realizować zadania dotyczące wdrażania TIK w proces nauczania. Więcej na:

 https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10151421403618681.1073741826.128009958680&type=3

Wypożyczenia sprzętu

W ramach programu „Cyfrowa Szkoła” Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Gąbinie udostępnia do bezpłatnego wypożyczeniauczniom klas 4 sprzęt komputerowy. 

Szczegóły i zasady realizacji wypożyczeń opisuje regulamin.

Osoby chętne do skorzystania z możliwości wypożyczenia netbooka proszone są o osobiste złożenie wniosku w sekretariacie szkoły. O kolejności wypożyczeń decyduje kolejność wniosków.

Możliwością wypożyczenia objęte są również laptopy nauczycielskie na odrębnych zasadach z przeznaczeniem dla nauczycieli jako komputery służbowe.(wniosek o wypożyczenie)

Wniosek o wypożyczenie komputera dla nauczyciela składamy również w sekretariacie szkoły lub u Dyrekcji szkoły. (wniosek)

Prezentacje wykorzystane podczas realizacji projektu:

" Internet i multimedia - czyli nowa jakość nauczania w szkole".

" Zasady bezpieczeństwa w sieci".

" Maria Konopnicka - patronka mojej szkoły"- praca na konkurs powiatowy (I miejsce).

Koordynatorami projektu są: p. Katarzyna Chojnacka i p. Ewa Jasińska

Z WIZYTĄ W MINI - REZERWACIE TRZMIELI

     W sobotę 5 października odbyły się pierwsze zajęcia terenowe w Mini – rezerwacie trzmieli „Bombus” w Grzybowie w ramach realizacji projektu finansowanego przez Fundację PZU pt. „Dzieciaki i robaki czyli entomologia na wesoło”. Uczniowie zapoznali się z biologią trzmiela, sposobem jego rozmnażania i ze źródłami pokarmu istotnymi dla jego przetrwania w okresie wczesnowiosennym. Uczniowie zobaczyli domki lęgowe  trzmieli rozstawione na terenie rezerwatu. Zajęcia odbywały się także przy namiocie godowym, w którym trzmiele są hodowane. (Namiot godowy jest to rodzaj namiotu z siatki, w którym znajdują się liczne domki z trzmielami. Umożliwia on bezpieczny sposób obserwowania owadów).

Tekst: K. Ch.
Zdjęcia: E. J.


Galeria
 

DZIEŃ DRZEWA

Z okazji "Dnia Drzewa" - 10 października 2013 r. przed szkołą uczniowie posadzili 11 drzew tj. lipa szerokolistna, klon zwyczajny, jarząb pospolity, śliwa wiśniowa, wierzba lamowa, jabłoń rajska, dereń jadalny, robinia akacjowa i głóg pośredni. Dzieci wykonały również rabatę na której posadziły cebulki roślin pszczelarskich tj. tulipany, narcyzy, krokusy, cesarską koronę. Prace te zapoczątkowały założenia przyszkolnego ogródka pszczelarskiego. Wysadzone drzewa i miododajne rośliny cebulowe zapewnią pożywienie dla trzmieli i innych owadów.

Tekst: K. Ch.
Zdjęcia: E. J.

Galeria

W MUZEUM SECESJI W PŁOCKU

26 listopada wybraliśmy się do Muzeum Secesji w Płocku. Dzieci miały za zadanie odnalezienie wśród eksponatów muzealnych wszystkich owadów, które były wykorzystywane jako element ozdobny w 20-leciu międzywojennym. Dzieci miały dużo wrażeń i doskonale się bawiły. Na koniec wycieczki uczniowie otrzymali miłe podarunki przygotowane przez koordynatora projektu.

Tekst: K. Chojnacka

  

MALOWANIE OWADÓW NA SZKLE

Zajęcia artystyczne, które odbyły się 28 listopada, inspirowane były wycieczką do Muzeum Secesji w Płocku. Okazały się ciekawą i oryginalną formą zajęć dla uczniów, rozbudzającą zdolności plastyczne. Dzieci wykazały się olbrzymią kreatywnością, efektem czego była  wystawka prac, która wzbudziła duże zainteresowanie i podziw u osób ją oglądających.

Tekst: K. Chojnacka
Zdjęcia: E. Jasińska

 

EKOLOGICZNA STOLARKA

Zajęcia stolarsko-ekologiczne miały na celu własnoręczne skonstruowanie domków dla trzmieli. Jest to aktywna forma ochrony gatunku zagrożonego wyginięciem. Dzieci z wielką pasją i zainteresowaniem składały, zbijały  gwoździami, docierały papierem ściernym i zabezpieczały bezbarwnym lakierem domki. Efektem tej pracy jest 10 domków, które wczesną wiosną zostaną rozstawione w pobliżu szkoły. Umieścimy w nich woskowe kolebki, będące zalążkami pod przyszłe gniazdo. Dodatkowo dzieci nalewając wosk w  specjalne formy wykonały świece dekoracyjne. Zajęcia okazały się "strzałem w 10" - bardzo podobały się dzieciom.

Tekst: K. Chojnacka
Zdjęcia: E. Jasińska

   

SPOTKANIE Z ENTOMOLOGIEM

17 stycznia w sali lekcyjnej nr 2, odbyło się spotkanie z entomologiem. Uczniowie mieli okazję poznać niezwykły świat owadów. Pogadanka była bardzo interesująca, entomolog pokazywał ciekawostki o owadach na tablicy interaktywnej. Na koniec spotkania, dzieci mogły bezpośrednio dotykać żywe okazy owadów - co wzbudziło wiele emocji. 

Tekst: E. Jasińska

     

WIOSENNE ZAJĘCIA OGRODNICZO - PSZCZELARSKIE WOKÓŁ SZKOŁY

     Wiosną przystąpiliśmy do pracy w naszym założonym jesienią przy szkole ogródku pszczelarskim Wstawiliśmy przygotowane zimą domki dla trzmieli i ustawiliśmy je wzdłuż ogrodzenia Wokół nich skopaliśmy trawnik i przygotowaliśmy podłoże oraz  posadziliśmy rośliny miododajne w celu zapewnienia owadom bogactwa pożywienia

     Wybudowaliśmy również "hotel dla owadów", wykorzystując różnorodne niepotrzebne już materiały tj: trzcinę, szyszki, drewno, mech, spróchniała kora drzew. Mamy nadzieję, że znajdą tam bezpieczne schronienie różne owady, a my zyskaliśmy ciekawy obiekt do przeprowadzania obserwacji przyrodniczych. 

Tekst: p. K. Chojnacka

   

 

 

 

 

WYCIECZKA DO REZERWATU " BOMBUS" W GRZYBOWIE

     24 kwietnia br. ponownie odwiedziliśmy rezerwat trzmieli w celu przeprowadzenia zajęć ogrodniczo - pszczelarskich dla dzieci młodszych (klasy I). Miały one na celu zapoznanie się z owadami zapylającymi, poznawanie i sianie roślin miododajnych odpowiednich dla prawidłowego rozwoju tych owadów. Przeprowadziliśmy również obserwacje przyrodnicze owadów w naturalnym środowisku.

Tekst: p. K. Chojnacka

Galeria

WYCIECZKA DO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNO - KULTURALNEGO "ZIARNO"

     W dniu 13 czerwca br. uczniowie klasy VI C wzięli udział w wycieczce do Stowarzyszenia Ekologiczno - Kulturalnego "Ziarno" w Grzybowie. Zostali zapoznani z zasadmi wykonywania zielników (suszenie i opisywanie roślin). Na łąkach należących do gospodarstwa zbierali zielne rośliny pszczelarskie oraz dokonywali wielu ciekawych obserwacji przyrody. Uczyli się rozpoznawać gatunki roślin zielnych.

     Zadowoleni, z kolorowymi bukietami powróciliśmy do Gąbina. Zebrane rośliny posłużą do wykonania zielnikow na lekcje biologii w gimnazjum.

Tekst: p. K. Chojnacka

  

WYSTAWA FOTOGRAFICZNA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU
"DZIECIAKI I ROBAKI, CZYLI ENTOMOLOGIA NA WESOŁO"

   

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2

„Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja”-zajęcia dodatkowe 

- projekt realizowany w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gąbinie w roku szkolnym 2013/2014

Projektem objętych  jest 108 uczniów klas I-III naszej szkoły, którzy uczestniczą w 8 rodzajach  zajęć:

 1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zburzeniami rozwoju mowy (8 chłopców, 4 dziewczynki)
 2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (23 chłopców, 20 dziewczynek)
 3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (8 chłopców, 7 dziewczynek)
 4. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (27 chłopców, 10 dziewczynek)
 5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - matematyczno- przyrodnicze ( 5 chłopców, 5 dziewczynek)
 6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – język angielski (9 chłopców, 9 dziewczynek)
 7. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (9 chłopców, 2 dziewczynki)
 8. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – rewalidacja (2 chłopców, 2 dziewczynki)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Więcej wiem, więcej potrafię!

             W ramach realizacji projektu   " SAMORZĄD GĄBINA INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA W SZKOŁACH SPRZYJA" w naszej szkole odbywają się zajęcia terapeutyczne, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci mających trudności w nauce oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

                 Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości i predyspozycji każdego dziecka. Najczęściej ma formę zabawową, co pomaga uczniom przełamywać bariery, rozbudzać zainteresowania, wzmacniać wiarę we własne siły oraz wyrabiać motywację do nauki. Pozyskane w ramach projektu środki dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny zdecydowanie ułatwiają pracę oraz czynią ją bardziej atrakcyjną i ciekawszą, a tym samym jej efekty  na pewno będą większe.

                  Jak wyglądają te zajęcia?  Zapraszamy do obejrzenia galerii.