Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet IX, Działanie 9.1, Podziałanie 9.1.2

„Samorząd Gąbina indywidualizacji nauczania w szkołach sprzyja”-zajęcia dodatkowe 

- projekt realizowany w klasach I-III Szkoły Podstawowej w Gąbinie w roku szkolnym 2013/2014

Projektem objętych  jest 108 uczniów klas I-III naszej szkoły, którzy uczestniczą w 8 rodzajach  zajęć:

  1. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zburzeniami rozwoju mowy (8 chłopców, 4 dziewczynki)
  2. Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy (23 chłopców, 20 dziewczynek)
  3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych (8 chłopców, 7 dziewczynek)
  4. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (27 chłopców, 10 dziewczynek)
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - matematyczno- przyrodnicze ( 5 chłopców, 5 dziewczynek)
  6. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – język angielski (9 chłopców, 9 dziewczynek)
  7. Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej (9 chłopców, 2 dziewczynki)
  8. Specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – rewalidacja (2 chłopców, 2 dziewczynki)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Więcej wiem, więcej potrafię!

             W ramach realizacji projektu   " SAMORZĄD GĄBINA INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA W SZKOŁACH SPRZYJA" w naszej szkole odbywają się zajęcia terapeutyczne, wyrównujące szanse edukacyjne dzieci mających trudności w nauce oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

                 Praca na zajęciach ma charakter indywidualny, dostosowany do możliwości i predyspozycji każdego dziecka. Najczęściej ma formę zabawową, co pomaga uczniom przełamywać bariery, rozbudzać zainteresowania, wzmacniać wiarę we własne siły oraz wyrabiać motywację do nauki. Pozyskane w ramach projektu środki dydaktyczne oraz sprzęt gimnastyczny zdecydowanie ułatwiają pracę oraz czynią ją bardziej atrakcyjną i ciekawszą, a tym samym jej efekty  na pewno będą większe.

                  Jak wyglądają te zajęcia?  Zapraszamy do obejrzenia galerii.