Projekt "MOJA PRZYSZŁOŚĆ"
WYRÓWNANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POPRZEZ  DODATKOWE ZAJĘCIA ROZWIJAJĄCE KOMPETENCJE KLUCZOWE


Od 1 września br. będzie realizowany w naszej szkole projekt pod nazwą:
"Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe -
"Moja przyszłość".

O Projekcie

    Jest to  projekt Województwa Mazowieckiego, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projek przeprowadzi w partnerstwieSamorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Priorytet IX.

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.

Działanie 9.1
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Poddziałanie 9.1.2
Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wdrażaniem projektu zajmuje się Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
 

    Partnerzy  - szkoły biorące udział w projekcie - są zobowiązane do zorganizowania i przeprowadzenia bloku zajęć pozalekcyjnych, w wymiarze 20 godzin (lekcyjnych) miesięcznie.
    Zajęcia zostaną przeprowadzone w dwóch okresach tj. od września 2014 r. do grudnia 2014 r. oraz od stycznia 2015 r. do czerwca 2015 r. , w następującym podziale:
 - zajęcia z nauki języka obcego (j. angielski);
- zajęcia z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych;
 - zajęcia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno - zawodowym.

   Adresatami projektu są uczennice oraz uczniowie z klas IV - VI oraz gimnazjów.

    Projekt "Moja przyszłość" ma na celu wyrównywać szanse edukacyjne uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzanie oferty edukacyjno-wychowawczej szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

    Istotną cechą zajęć prowadzonych w ramach projektu jest to, że zajęcia prowadzone są w  sposób  twórczy, nowatorski.  Kreatywne podejście do metod pracy i zagadnień zaplanowanych do realizacji, angażują uczestników i wychodzące poza schemat zajęć klasowo - lekcyjnych. Dodatkową zaletą projektu jest objęcie dzieci wsparciem w zakresie poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.

W ramach projektu, w terminie od września 2014 r. do czerwca 2015 r., odbędą się dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, dla około 600 grup projektowych, podczas których wsparcie otrzyma około 9000 dziewcząt i chłopców.

    Naboru do grup projektowych dokonuje dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, w której realizowany jest Projekt. Każda grupa projektowa liczy nie mniej niż 15 osób i nie więcej niż 25 osób. 

Każdy uczeń jest zobowiązany do udziału we wszystkich typach zajęć. Udział uczniów w zajęciach jest nieodpłatny.

Linki:

Regulamin naboru uczniów do projektu

Formularz zgłoszenia dziecka do projektu

******************************************************************************************************************************************************

"The story of Santa Claus" – Historia Mikołaja.

      W dniu 9 grudnia 2014r. uczniowie naszej szkoły, którzy  uczestniczą  w pozalekcyjnych zajęciach z projektu unijnego: Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- ,,Moja przyszłość” wystawili w sali gimnastycznej przedstawienie w języku angielskim pt. „The story of Santa Claus” – Historia Mikołaja.  Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność  w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy. Publiczność mogła uczestniczyć w przedstawieniu o historii Mikołaja i jego żony Pani Mikołajowej.  Całość spektaklu, pokazująca scenki z życia Mikołaja przeplatana była świątecznymi piosenkami. Zaangażowani uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Te rozkwitające młode talenty aktorskie doceniła zgromadzona publiczność, którą  tym razem stanowiły również zaproszone przedszkolaki z przedszkola w Gąbinie.

Tekst: M. Puternicka

Foto: I. Majewska

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA BARWNEJ GALERII ZDJĘĆ Z PRZEDSTAWIENIA