Jak co roku we wrześniu, świetlica pragnie powitać w swioch progach nowych "świetliczaków". Wszystkim uczniom w nowym roku szkolnym życzymy wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu i samych sukcesów w nauce.

 Regulamin świetlicy szkolnej

 1. Świetlica czynna jest codziennie w godzinach od 7.00. do 15.30.
 2. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I –VIII. W pierwszej kolejności rodziców, którzy pracują. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać pozostali uczniowie, w tym nie uczęszczający na lekcje religii z powodu innych wyznań.
 1. Uczniowie dojeżdżający szkolnym autobusem mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicy przed rozpoczęciem lekcji i po zakończeniu zajęć do czasu odjazdu autobusu szkolnego.
 1. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają kartę zgłoszeń zawierającą dokładne dane dziecka i rodziców (opiekunów) oraz potwierdzenie o zatrudnieniu obydwojga rodziców.
 2. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.
 3. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka uczęszczającego do świetlicy.
 4. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku szkolnym.
 5. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.
 6. Rodzice dzieci samodzielnie opuszczających świetlicę zobowiązani są każdorazowo poinformować o tym wychowawcę świetlicy lub wypełnić odpowiednie oświadczenie.
 7. W przypadku, gdy dziecko odbierane jest przez inne osoby niż rodzice należy ustnie lub pisemnie powiadomić o tym wychowawcę świetlicy.
 8. Świetlica nie odpowiada za zgubione rzeczy dzieci.
 9. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.
 10. Uczniowie dzieleni są na grupy według planu zajęć szkolnych.
 11. Zajęcia w świetlicy organizowane są zgodnie z dziennym i tygodniowym planem lub dostosowane do aktualnych potrzeb.
 12. Świetlica uczestniczy w imprezach szkolnych i pozaszkolnych. Organizuje też własne przedsięwzięcia.
 13. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują Regulamin Świetlicy.
 14. Świetlica prowadzi następującą dokumentację: dzienniki zajęć, plan pracy opiekuńczo- wychowawczy.